Vi kan hjelpe med:

Psykologi på VG1

Psykologi 1

Elever som går studiespesialiserende på videregående skole kan velge Psykologi 1 som valgfag på Vg2. Lærerplanen legger stor vekt på at eleven skal kunne beskrive, reflektere og drøfte over ulike psykologiske problemstillinger. I løpet av året skal eleven kunne beskrive og forklare psykologiens historie og utvikling, ulike teorier for personlighet, nervesystemets og sansenes oppbygning og funksjon, samt beskrive og forklare stress, psykiske kriser i ulike livsfaser og betydningen av psykisk helse i dagens samfunn. En privatlærer hos oss vil hjelpe eleven med å se hele faget i kontekst slik at eleven har god kunnskap om alle delene av faget i forkant av muntlig eksamen.

Psykologi på VG2

Psykologi 2

Psykologi 2 bygger videre på pensum fra Psykologi 1 og kan derfor velges som valgfag på studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg3. I dette faget stiller læreplanen enda større krav til elevens evne til refleksjon og drøftelse om pensum. Her skal eleven kunne beskrive og forklare ulike retninger innenfor moderne psykologi, sosialiseringsprosessen, roller og rollekonflikter, ulike lederstiler, ulike former for kommunikasjon, forebyggende helsearbeid, og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Ved hjelp av tilpasset opplæring fra en privatlærer hos oss vil du få hjelp til de mest utfordrende delene av faget, slik at du opplever mestring og god faglig forståelse som gjør deg godt forberedt til avsluttende muntlig og skriftlig eksamen.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kunnskap om ulike mennesker og deres tanke-, følelses- og handlingsmønster er essensielt i mange samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. Hensikten med faget er å danne grunnlag for elevens refleksjon rundt samspillet mellom individ og samfunn, forståelse og respekt for mennesker med ulike kulturer og bakgrunner, og viktigheten av å sette psykisk helse på dagsorden. Psykologifagene tar derfor for seg viktige begreper, modeller og teorier i psykologien, psykologiens historier og utvikling som fagfelt, samt sentral forskning på ulike psykologiske emner.

Psykologi undervises som et programfag på Vg2 (Psykologi 1) og Vg3 (Psykologi 2). Våre dyktige privatlærere kan bistå eleven med diskusjon og utarbeidelse av oppgaver underveis i semesteret, slik at eleven opplever mestring og trygghet i forkant av eksamen