Vi kan hjelpe med:

KRLE på grunnskolen

1.-4. trinn

Kunnskap om etikk, ulike religioner og livssyn er nødvendig for å kunne forstå likheter og ulikheter mellom mennesker og samfunn. Derfor er KRLE et fag som står sentralt allerede på grunnskolen. Etter endt fjerde trinn skal eleven ha grunnleggende kunnskap om kristendom og andre religioner som jødedom, islam, hinduisme og buddhisme, og hvordan disse religionene kommer til uttrykk gjennom religiøse ritualer, kunst og musikk. Eleven skal også ha kjennskap til andre viktige temaer som humanistisk livssyn, sorg, etiske leveregler og verdier. En privatlærer kan her hjelpe eleven til å tilegne seg pensum gjennom praktiske og spennende læringsaktiviteter.

KRLE på grunnskolen

5.-7. trinn

Etter fullført syvende trinn skal eleven i større grad kunne diskutere fagstoffet, søke etter informasjon ved hjelp av digitale verktøy, og lage presentasjoner om ulike religioner og livssyn. Læreplanen setter tydelige mål for at eleven skal kunne samtale om religionene, deres livs-tolkning og etikk. I tillegg skal eleven beskrive særpreg ved Human-Etisk Forbund, filosofi og etikk og ulike problemstillinger knyttet til dette, samt minoriteter og menneskerettigheter. Vi i MentorNorge kan hjelpe deg med å reflektere over pensum og lage kreative presentasjoner.

KRLE på grunnskolen

8.-10. trinn

Overgangen fra barneskole til ungdomsskole innebærer også høyere krav og karaktersetting for eleven i KRLE-faget. På dette nivået skal eleven i større grad kunne innhente, diskutere og presentere ulike temaer ved hjelp av digitale verktøy. Målene i læreplanen legger opp til at eleven skal kunne forklare særpreg ved kristendommen og de andre verdensreligionene, se likhetstrekk og grunnlegge forskjeller mellom disse, forklare livssyns-humanisme, mangfoldet av religioner i Norge, og reflektere over verdivalg og etiske spørsmål. En privatlærer kan bidra til at eleven ser faget i en helhetlig sammenheng, hjelpe til med oppgaver og presentasjoner underveis i semesteret og bygge mestringsfølelse fram mot eksamen.

Start med et gratis kartleggingsmøte

I dagens flerkulturelle samfunn er det vesentlig at enkeltmennesket har kunnskap om ulike religioner og livssyn for å oppnå en bedre forståelse av sitt eget samfunn og verdenssamfunnet som helhet. Formålet med KRLE faget er å stimulere til nysgjerrighet og refleksjon om viktige temaer som levesett, verdier, holdninger, og etiske problemstillinger i forskjellige religioner og livssyn. Kristendom har en stor plass innenfor faget, men også andre religioner som Jødedom, Islam, Hinduisme, Buddhisme og livssyn er pensum.

KRLE er sentralt igjennom alle trinn på grunnskolenivå. Vi i privatundervisningen kan hjelpe deg til å vekke nysgjerrighet og interesse for selve faget igjennom alternative og kreative læringsmetoder.