Privatundervisning
i Matematikk for økonomer

  • Er du genuint interessert i økonomifaget og ulike matematiske modeller og problemstillinger?
  • Vi i privatundervisningen kan hjelpe deg med å videreutvikle din nysgjerrighet for økonomi.
  • Få hjelp av en privatlærer til å legge opp et individuelt opplegg tilpasset ditt nivå.

Vi kan hjelpe med:

Matematikk for økonomer

Matematikk på dette nivået er langt mer faglig krevende enn matematikk på videregående nivå, og krever derfor desto mer faglig forståelse og refleksjon fra studenten. Sentrale emner i dette faget er funksjoner av ulike variabler og funksjonsanalyse, derivasjon og derivasjonsregler, geometriske rekker og nivåverdiberegninger, samt elementær algebra og lineære ligningssystemer. Dette innebærer at studenten derfor må kunne tilegne seg økonomisk teori, sette opp enkle matematiske modeller og kunne tolke resultatene. En privatlærer vil kunne hjelpe deg med å gjennomføre nødvendige oppgaver, innleveringer og forberedelser i forkant av din skriftlige eksamen.

Faget Matematikk for økonomer skal gi studenten grunnleggende kunnskap og ferdigheter om viktige begreper, tenkemåter, temaer og problemstillinger relatert til økonomisk matematikk. Hensikten med dette faget er derfor å utvikle studentens evne til kritisk refleksjon, analytisk resonnering og løsningsstrategier om matematikk, slik at studenten tilegner seg et faglig godt grunnlag for senere og mer krevende økonomifag.

Dette kurset tilbys ved flere av landets høgskoler, både som valgfag og som en integrert del av bachelorløp i ulike økonomiutdanninger. Faget krever generell studiekompetanse, men ved enkelte høgskoler stilles det også krav om forkunnskaper med fag som Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2, eller tilsvarende emner. Vi i Privatundervisningen kan hjelpe deg med de mest utfordrende delene av pensum slik at du opplever trygghet og mestring i faget.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i Matematikk for økonomer.

Start med et gratis kartleggingsmøte

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.